ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا
اﺻﻮل ﺣﺮﻓﻪ اي ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎراﻧﯽ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﮔﺮوه ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺗﺎراﻧﯽ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺻﻮل در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﮐﺎري ،اﯾﻦ اﻟﺰام دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران از اﯾﻦ اﺻﻮل ﻣﻄﻠﻊ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻔﺎد آن ، ﺳﻌﯽ در ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎي ﮐﺎري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﺬا از ﮐﻠﯿﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎري رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

• اﺻﻞ اول : رﻋﺎﯾﺖ ﻋﺪاﻟﺖ و اﻧﺼﺎف ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و رﻗباي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻫﻤﮑﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﻓﺮوش ﮐﺎذب و ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و از رﻗﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ادﻋﺎ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮ ل ﻣﺎ واﺟﺪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﯾﻤﺎن دارﯾﻢ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه داﺷﺘﻪ و ﺳﻌﯽ در اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻪ در ﺷﺎن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ

• اﺻﻞ دوم : ﺻﺪاﻗﺖ در اراﺋﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺎ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد اﻏﺮاق و ﮔﺰاﻓﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﻋﯽ هستیم ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﻋﻨﺎﯾﺖ وﯾﮋه ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

• اﺻﻞ ﺳﻮم : ﻫﻤﯿﺸﻪ در دﺳﺘﺮس ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﺰوم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎﻟﻢ و ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﭘﺎﯾﺪار اﻋﺘﻘﺎ د دارﯾﻢ . ﻟﺬا ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﯾﮏ اﻟﺰام ﺑﺮاي ﻣﺎﺳﺖ . ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎﺋﯽ از ﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ و ﺟﺪﯾﺖ در اوﻟﯿﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻘﺘﻀﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ . اﻃﻼﻋﺎت داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮي ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺖ ﺑﻮده و اﻗﻨﺎع ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن براي ﻣﺎ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ .

• اﺻﻞ ﭼﻬﺎرم : در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﺪاﻗﺖ دارﯾﻢ

ﻣﺪﻋﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﻏﻮا ﮔﺮاﻧﻪ و ﻓﺮﯾﺐ دادن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﺑﺎزار ﭘﺎﯾﺪاري ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ . ﻟﺬا ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮﻻت ، ﺻﺪاﻗﺖ اوﻟﯿﻦ اﺑﺰار ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

• اﺻﻞ ﭘﻨﺠﻢ : ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﺰﺑﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ ﺟﺰﺋﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻻﯾﻖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ . ﻣﺎ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﻧﮑﺮده و ﺧﻮاﻫﺎن اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻢ ﻣﺤﺒﻮب ﻣﺎ . ﻧﻪاﯾﺖ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮب آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ

• اﺻﻞ ﺷﺸﻢ : در ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺪﻣﺖ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺑﺮ ﺣﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻬﺎ داده و در ﺣﺪ ﺗﻮان ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎن آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ . ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

• اﺻﻞ ﻫﻔﺘﻢ : ﺑﻪ اﺻﻮل ﺗﺠﺎرت آزاد و ﺣﺮﻓﻪ اي و رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﺎي ﺑﻨﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ

ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎري ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺮﻓﻪ اي ﺧﻮد را دارد و ﻟﺰوم اراﺋﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺟﺮاﺋﯽ ﮐﺮدن ﻣﻮﺛﺮ آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﮐﻮﺗﺎﻫﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ را ﻣﺘﻮﺟ ﺷﺪه و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد.

• اﺻﻞ ﻫﺸﺘﻢ : داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﮐﺎر

ﻣﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻨﺪﯾﻢ . ﮐﺎر ﺑﺪون ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﺑﻫﻤﺮاه ﻧﺪارد

• اﺻﻞ ﻧﻬﻢ : در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﻔﺎف و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اي ﺑﺮاي ﮔﺮوه ﺗﺠﺎري ﺗﺎراﻧﯽ در ارﺗﺒﺎﻃﺎ ت ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﮐﻪ از ﻣﺎ ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد . ﻟﺬا در ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻣﻌﺎملات ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺟﺎي ﻣﻨﺎﻓﻊ ﮔﺮوه ﺗﺎراﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ